Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

 

Machinefabriek Steketee B.V. hecht grote waarde aan het beschermen van de gegevens van haar klanten en websitebezoekers. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van ons online aanbod. Dit aanbod omvat tevens onze online shops. Deze privacyverklaring informeert in het bijzonder over in welke mate, hoe en met welk doel we uw persoonsgegevens verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming.

 

Met betrekking tot de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt, verwijzen we naar artikel 4 AVG.

 

Voor betere leesbaarheid van deze privacyverklaring wordt hierna over “Steketee” gesproken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon bij vragen

Machinefabriek Steketee B.V.

Lieve Vrouwepoldersedijk 1a

Stad aan `t Haringvliet

Telefoon +31 187 616 100

E-mail: sales@steketee.com

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz@lemken.com

 

Het ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logbestanden

Telkens als onze website wordt aangeroepen, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van waaraf de website wordt aangeroepen.

 

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 

 • Informatie over het browsertype en de versie die gebruikt wordt;
 • Het besturingssysteem van de gebruiker;
 • De internetprovider van de gebruiker;
 • Het IP-adres van de gebruiker;
 • Datum en tijd van de toegang;
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt;
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden aangeroepen.

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

De rechtsgrond voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de systeemlogbestanden is art.6, lid 1, onder f), AVG. Het opslaan in systeemlogbestanden vindt plaats om de functionaliteit van onze website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid en betrouwbaarheid van onze IT-systemen te waarborgen. De gegevens worden in deze context niet voor marketingdoeleinden geanalyseerd.

 

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Bij het opslaan van gegevens in systeemlogbestanden is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Het kan zijn dat de gegevens langer worden opgeslagen. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervormd zodat ze niet meer naar de oproepende client kunnen worden herleid.

 

Doelen en rechtsgronden betreffende de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die u betreffen worden voor de volgende doelen en op basis van de volgende rechtsgronden verwerkt:

 

 • Invulling geven aan de klantrelatie (art. 6, lid 1, onder b), AVG);
 • Uitvoering van een (koop-)overeenkomst en om vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6, lid 1, onder b), AVG);
 • Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG);
 • Gegevensverwerking uit gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, onder f) AVG).

 

De verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen van Steketee omvat het gebruiken en analyseren van uw persoonsgegevens voor:

 

 • productinformatie, productverbeteringen en dienstverlening;
 • maatregelen voor het verbeteren en ontwikkelen van diensten en producten om u diensten en producten te kunnen aanbieden die bij uw individuele situatie passen;
 • het uitvoeren van markt- en opinieonderzoek;
 • het bieden van transparantie en voor de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie.

 

Bovendien verwerkt Steketee persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. vanwege handels- of fiscaalrechtelijke voorschriften) volgens art. 6, lid 1, onder c), AVG.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden (ontvangers)

Verstrekking of doorgifte van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de bovenvermelde doelen. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijv. zijn:

 

 • Marketingbureaus;
 • Marktonderzoeksinstanties;
 • Service- en samenwerkingspartners;
 • Geautoriseerde verkooppartners;
 • Verleners van afdruk- en verzenddiensten.

 

Indien gegevens worden doorgegeven, gebeurt dit in de regel in het kader van verwerking in opdracht. Onze dienstverleners worden hiervoor contractueel verplicht tot veilige, vertrouwelijke en correcte verwerking.

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt primair plaats in het gebied van de Europese Unie (EU) voor zover Steketee in deze lidstaten actief is. De doorgifte van gegevens buiten de EU (naar derde landen) of aan internationale organisaties vindt slechts dan plaats als aan de speciale voorwaarden van art. 44 e.v. AVG voldaan is.

 

Opslagduur

We wissen of blokkeren de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 17 en 18 AVG.

Persoonsgegevens worden voor de genoemde doelen opgeslagen zolang nodig is voor het voldoen aan de doelen en als er verder geen wettelijke bewaarverplichtingen (Duitse Wetboek van Koophandel, belastingverordening) of wettelijke grondslagen voor het opslaan bestaan.

In deze gevallen worden deze persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt.

Zodra het doel voor opslag niet langer van toepassing is of de wettelijke bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist. Dit betekent dat Steketee uiterlijk na afloop van de wettelijke bewaartermijnen, in de regel 10 jaar na afloop van de overeenkomst, uw persoonsgegevens wist.

 

Uw rechten met betrekking uw persoonsgegevens

Ten opzichte van ons hebt u met name de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Recht op informatie over de opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG);
 • Recht op rectificatie als de opgeslagen gegevens die u betreffen foutief, verouderd of onjuist zijn (art. 16 AVG);
 • Recht op wissen als het opslaan verboden is, het doel van het verwerken bereikt is en het opslaan daarom niet meer nodig is, of u de door u gegeven toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens hebt herroepen (art. 17 AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking als aan een van de in art. 18 lid 1, onder a) tot en met d), AVG vermelde voorwaarden voldaan wordt (art. 18 AVG);
 • Recht op overdracht van de door u verstrekte persoonsgegevens die u betreffen (art. 20 AVG);

 

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

 

Herroepingsrecht

U beschikt over het recht op herroeping van eerder verleende toestemming, waarbij de herroeping de rechtmatigheid van de tot dat moment op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking niet aantast (art. 7, lid 3, AVG). U kunt dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar het aan het begin van deze tekst vermelde adres.

 

Bezwaarrecht

U kunt te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar bij ons maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en/of marktonderzoek.

 

Na ontvangst van uw bezwaar verwerken wij de persoonsgegevens niet meer voor direct marketing en/of marktonderzoek en wissen wij de gegevens als verwerking ervan niet voor andere doelen (bijvoorbeeld voor het voldoen aan een overeenkomst) nodig is.

 

U kunt ook te allen tijde om redenen die het gevolg zijn van uw specifieke situatie bezwaar maken tegen andere vormen van verwerking die wij baseren op een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onder f), AV. Geef daarbij dan wel deze redenen aan. Wij zullen de persoonsgegevens in geval van een gemotiveerd bezwaar in principe niet meer voor de desbetreffende doelen verwerken en de gegevens wissen, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking plaatsvindt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Gelieve uw bezwaar aan ons aan het begin van deze tekst vermelde adres te richten.

 

Contactformulier

U kunt het contactformulier op onze website gebruiken om op elektronische wijze contact met ons op te nemen. Daarbij worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens evenals de datum en tijd van registratie en uw IP-adres opgeslagen. Voor het verwerking van de gegevens wordt u om toestemming gevraagd. Contact opnemen via het vermelde e-mailadres is ook mogelijk. In dit geval worden de persoonsgegevens opgeslagen die u via de e-mail doorgeeft.

 

Wij verwerken persoonsgegevens uit het invoerscherm of de e-mail alleen om contact met u te kunnen opnemen of met u te converseren. Hierin ligt ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij het verwerken van gegevens. De overige persoonsgegevens die verwerkt worden hebben als doel misbruik van het contactformulier tegen te gaan en de veiligheid van onze IT-systemen zeker te stellen.

 

Overige contactmogelijkheden

U kunt ook op andere manieren contact opnemen met onze medewerkers, bijv. via e-mail.

Daarnaast kunt u zich via onze website aanmelden voor een bedrijfsbezichtiging. Aanmelding dient te geschieden via ons aanmeldingsformulier, die op onze website te vinden is. Daarnaast kunnen leveranciers via onze website informatie aanvragen over ons online aanbod. Bij dergelijke aanvragen worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Welke gegevens worden verzameld bij uw gebruik van de communicatiemogelijkheden is te zien op de formulieren en/of is afhankelijk van uw aanvraag. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het verwerken van uw aanvraag of om contact met u op te nemen en de daarmee verbonden technische administratie. Indien u dit wenst worden uw gegevens na de definitieve verwerking van uw aanvraag gewist, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarvereisten.

 

Registratie

Teneinde aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen en onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) en b) AVG.

Bij uw registratie worden persoonsgegevens verzameld, zoals uw naam, e-mailadres en adresgegevens. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar. De gegeven die in dit kader worden verzameld worden uitsluitend gebruikt voor de noodzakelijke uitvoering en verwerking van de aangeboden diensten. Het verzamelen en verwerken van uw gegevens gebeurt op grond van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

U kunt uw gebruikersaccount op elk moment laten verwijderen door u af te melden of ons een bericht te sturen. De gegevens van uw gebruikersaccount worden op dat moment gewist, tenzij een langere opslag wettelijk vereist is overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) AVG.

 

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Om u de nieuwsbrief te kunnen verzenden, hebben we uw naam en e-mailadres nodig. Deze kunt u invoeren in de daarvoor bestemde velden op onze site. Door uw gegevens in te voeren, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding wordt gebruikt gemaakt van een zogenoemd ‘double opt-in’-systeem Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Daarmee controleren we of u echt de eigenaar van het e-mailadres bent. Om uw aanmelding overeenkomstig de wettelijke vereisten aan te kunnen tonen, protocolleren we de aanvraag van de nieuwsbrief, de verzending van de bevestigingsmail en de ontvangst van de reactie hierop. Er worden geen andere gegevens verzameld.

De nieuwsbrief bevat informatie en marketinggerelateerde inhoud.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is de rechtsgrond voor de verzending artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 7 AVG. De gegevens die we van u verzamelen (naam en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

 

 

Sollicitatieprocedures

U kunt via de homepagina van Steketee online op onze vacatures solliciteren. Tijdens dit proces verwerken wij naast uw contactgegevens ook door u aangeleverde gegevens in of over uw cv, kwalificaties en foto’s. De gegevens worden uitsluitend voor de sollicitatieprocedure gebruikt en na zes maanden na het invullen van de vacature gewist. Alleen stamgegevens voor het vergelijken van eerdere sollicitaties worden na 24 maanden gewist.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van sollicitatiegegevens is artikel 6, lid 1, onder b) AVG en § 26 lid 1 BDSG (nieuw). Indien toestemming is gegeven door de gebruiker, is de rechtsgrond voor het verwerken van sollicitatiegegevens art. 6, lid 1, onder a), AVG. De rechtsgrondslag voor de bedrijfsinterne doorgifte om het sollicitatieproces uit te kunnen voeren is artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor het afhandelen van de sollicitatieprocedure; dit kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als sollicitanten de desbetreffende sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan ons doen toekomen. Als het tot een arbeidsovereenkomst met een sollicitant komt, worden de verstrekte gegevens voor het afhandelen van de arbeidsrelatie met inachtneming van de wettelijke bepalingen opgeslagen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant aangaat, worden de sollicitatiedocumenten drie maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing automatisch gewist, voor zover er geen overige gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn die zich verzetten tegen het wissen. Een voorbeeld van overige gerechtvaardigde belangen zoals hier bedoeld is een bewijsverplichting in een procedure op basis van de Duitse wet op gelijke behandeling (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz – AGG).

 

Indien u aangeeft op de hoogte te willen blijven van onze vacatures, verzamelen we bij aanmelding ook persoonsgegevens, met name uw e-mailadres. Welke gegevens bij aanmelding precies worden verzameld, is te zien in het betreffende aanmeldingsformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om u op de hoogte te houden van ons vacature-aanbod en voor de daarmee verbonden technische administratie.

 

Intrekken van toestemming

Via een link in de nieuwsbrief of door ons een bericht te sturen waarin u aangeeft uw toestemming in te willen trekken, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Na uw afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de lijst met nieuwsbriefabonnees.

 

Cookies

Een “cookie” is een gegevensbestandje dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt gezet. Wij gebruiken cookies wanneer u gebruik maakt van onze site, iets koopt, informatie aanvraagt of personaliseert en/of u voor bepaalde diensten registreert. Als u de cookies op onze site accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke informatie, maar kunnen wij met behulp van de cookies wel uw computer identificeren. Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, is het gebruik van cookies een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG.

Cookies worden in het algemeen onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente” cookies.

 

“Sessiecookies” blijven niet op uw computer achter wanneer u onze website verlaat of onze browser sluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikspatronen en -structuren van onze website analyseren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren door de inhoud of de personalisering te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

 

“Permanente” cookies zijn cookies die op uw computer aanwezig blijven. Ze worden gebruikt om shopping-, personalisatie- en registratiediensten te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden wat u in uw winkelmand hebt geplaatst terwijl u verder winkelt. Bovendien hoeft u dankzij cookies uw wachtwoord op websites waarvoor aanmelden nodig is slechts eenmaal in te voeren. De gebruiker kan “permanente” cookies handmatig verwijderen.

 

Cookies blokkeren

De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt cookies normaal gesproken echter blokkeren of bepaalde cookies selectief accepteren door de browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. Als u cookies blokkeert, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze site niet beschikbaar zijn en worden bepaalde pagina’s misschien niet goed weergegeven.

 

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

 

In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking zit hem ook in deze doelen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15, lid 3, van de Duitse wetgeving inzake internetdiensten (Telemediengesetz – TMG) en/of art. 6, lid 1, onder f), AVG.

 

De persoonsgegevens van gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd. Eenmaal per maand worden automatisch alle gegevens gewist waarvan de bewaartermijn verstreken is.

 

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google is EU-VS Privacy Shield-gecertificeerd, wat inhoudt dat ze gehouden zijn aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Op deze webpagina hebben wij de code van Google Analytics met de functie “anonymizeIp()” aangevuld. Daarmee wordt het registreren van IP-adressen geanonimiseerd.

 

Google Analytics uitschakelen

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Verder kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken ervan door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de betreffende browserplug-in te downloaden en te installeren.

Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst vastgelegd worden. Om het vastleggen van gegevens door Google Analytics op meer apparaten te verhinderen, moet u de opt-out op alle systemen die u gebruikt instellen.

 

Google AdWords Conversion Tracking

We maken gebruik van het online marketingprogramma “Google AdWords”/”Google Ads” en in het kader daarvan van Conversion Tracking van Google AdWords, een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google“). De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is ons gerechtvaardigde belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Onze gerechtvaardigde belangen betreffen hier het kunnen aanbieden van een op behoeften gebaseerd aanbod en de optimalisatie daarvan.

Wanneer u via een Google-advertentie op onze webpagina terecht bent gekomen, kunnen met behulp van een cookie van Google AdWords, die 30 dagen geldig is, statistieken over onze conversieratio gegenereerd worden. Dat betekent dat wij te weten komen hoeveel gebruikers onze webpagina bezoeken en binnen 30 dagen een product via onze website aanschaffen. Wij kunnen deze informatie niet op uw persoon terugvoeren.

 

Actuele informatie in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over hoe Google concreet uw gegevens beschermt en verwerkt is te vinden op privacy.google.com/businesses/ en pri-vacy.google.com/businesses/adsservices/.

 

Conversion Tracking van Google AdWords uitschakelen

Gebruikers die niet willen deelnemen aan bijhouden van de conversieratio, kunnen het Tracking-cookie eenvoudig uitschakelen via de instelling van hun internetbrowser. De conversiegegevens van de gebruiker worden dan niet meegenomen in de statistieken.

Verder kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken ervan door Google voorkomen door de via de volgende link de betreffende browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google Tag Manager

We maken gebruik van Google Tag Manager. Hiermee kunnen we vanuit één interface alle websitetags beheren. Via de dienst worden uitsluitend tags verzameld, zodat er geen persoonlijk identificeerbare informatie hoeft te worden verzameld. Bovendien maakt Google Tag Manager geen gebruik van cookies.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u hier: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/.

 

Google DoubleClick

We maken gebruik van de online-marketingtool: “Google DoubleClick” („Google Marketing Platform“), een webdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), AVG in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod. DoubleClick maakt gebruik van cookies, waardoor Google en gelieerde websites advertenties kunnen weergeven aan de hand van welke websites gebruikers bezoeken.

 

Meer over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=de.

 

DoubleClick-cookies uitschakelen

DoubleClick-cookies kunnen via de deactiveringssite voor DoubleClick worden gedeactiveerd: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout.

 

GA Audiences

We maken gebruik van de webanalysedienst GA Audiences van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De grondslag voor het gebruik hiervan is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons aanbod.

 

GA Audiences verzamelt en bewaart anonieme gegevens, waarmee aan de hand van pseudoniemen gebruikersprofielen worden ontwikkeld. De dienst slaat cookies op in de computer van gebruikers, waarmee het gedrag van gebruikers op onze website kan worden geanalyseerd. Dat maakt het mogelijk om ook op andere websites doelgerichte reclame te kunnen tonen.

 

Meer over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=de.

 

GA Audiences-cookies uitschakelen

U kunt de cookies van GA Audiences blokkeren, door ze via de volgende link uit te schakelen: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout.

 

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, analysesoftware van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (www.hotjar.com, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa).  De grondslag voor het gebruik hiervan is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons aanbod.

 

Met Hotjar ist het mogelijk het gedrag van gebruikers (klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes etc.) op onze website te meten en te analyseren. De informatie die daarbij door de combinatie van trackingcode en cookie over uw bezoek aan onze website wordt gegenereerd, wordt overgedragen naar de servers van Hotjar in Ierland en daar opgeslagen. Door de trackingcode worden apparaat-afhankelijke gegevens verzameld.

 

De volgende informatie kan door uw apparaat en uw browser geregistreerd worden:

 

 • Het IP-adres van uw apparaat (in geanonimiseerd formaat verzameld en opgeslagen);
 • Uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam indien u deze gegevens via onze website aan ons ter beschikking hebt gesteld;
 • De schermresolutie van uw apparaat;
 • Type apparaat en browserinformatie;
 • Geografische locatie (alleen het land);
 • De voorkeurstaal om onze website weer te geven;
 • Gebruikersinteractie;
 • Muisinformatie (beweging, positie en klikken);
 • Invoer via het toetsenbord.

 

De volgende gegevens worden automatisch door onze server aangemaakt als Hotjar gebruikt wordt:

 

 • Verwijzend domein;
 • Bezochte pagina’s;
 • Geografische locatie (alleen het land);
 • De voorkeurstaal om onze website weer te geven;
 • Datum en tijd waarop de website bezocht is.

 

Hotjar gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, gebruiksrapporten op te stellen, en voor overige diensten die het gebruik van de website en het analyseren van de website betreffen. Hotjar gebruikt voor het verlenen van diensten ook de diensten van derde-ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en Optimizely. Deze derde-ondernemers kunnen informatie die uw browser in het kader van het bezoek aan een website verzendt, zoals bijvoorbeeld cookies of IP-aanvragen, opslaan. Raadpleeg voor nadere informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken de desbetreffende privacyverklaringen.

 

Door gebruik te blijven maken van deze website stemt u in met de bovengenoemde verwerking van die gegevens door Hotjar en de derde-aanbieders in het kader van hun privacyverklaringen.

 

De cookies die Hotjar gebruikt hebben niet allemaal dezelfde “levensduur”; sommige ervan blijven max. 365 dagen geldig, sommige blijven slechts gedurende het actuele bezoek geldig.

 

De activiteiten van Hotjar deactiveren

U kunt het registreren van gegevens door Hotjar tegengaan door op de volgende link te klikken en de instructies op te volgen: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

Facebook Custom Audiences

Wij maken gebruik van de remarketing-functie “Custom Audiences” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

De grondslag voor het gebruik hiervan is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons aanbod.

 

Met deze dienst kunnen we het gedrag van een gebruiker die op onze website terecht is gekomen door te klikken op een Facebook-advertentie in kaart brengen. Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te evalueren en optimaliseren. Hierbij worden alle gegevens anoniem verzameld. Facebook kan deze actie echter aan het gebruikersprofiel toevoegen en deze gegevens voor hun eigen promotionele doeleinden gebruiken. Daarnaast zou Facebook een cookie op uw computer kunnen opslaan.

 

Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php

 

De activiteiten van Facebook Custom Audience deactiveren

Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie direct aan uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, kunt u de remarketing-functie “Custom Audiences” hier deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Hiervoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.

 

 

Sociale media en plug-ins

Op basis van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons aanbod maken we gebruik van verschillende plug-ins.

 

Op onze website maken we gebruik van zogenoemde plug-ins van het sociale netwerk Facebook, de microblogdienst Twitter en de diensten YouTube en Xing. Deze diensten worden aangeboden door de respectievelijke bedrijven Facebook Inc., Twitter Inc., Instagram LLC., YouTube en Xing (“Aanbieders”).

 

 • Facebook

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruit zien, vindt u hier:  https://developers.facebook.com/docs/plugins

 

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder: http://www.facebook.com/policy.php.

 

 • Twitter

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter“). Een overzicht van de Twitter-buttons en hoe ze eruit zien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

 

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder:  https://twitter.com/privacy .

 

 • Instagram

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram“). Een overzicht van de Instagram-buttons en hoe ze eruit zien, vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

 

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder:  https://help.instagram.com/155833707900388/ .

 

 • YouTube

YouTube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“YouTube”). Meer informatie over YouTube vindt u hier: https://www.youtube.com/yt/about/de/

 

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

 • Xing

Xing wordt geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland (Xing). Meer informatie over de plug-ins van Xing vindt u hier: https://dev.xing.com/plugins

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat of op een link klikt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de betreffende Aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende Aanbieder rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de Aanbieders de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen gebruikersprofiel hebt of op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende Aanbieder in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Wanneer u bent ingelogd bij een van de aanbieders, kan de betreffende Aanbieder uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw profiel. Wanneer u gebruik maakt van de plug-ins, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de Aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt tevens gepubliceerd op de pagina van de betreffende Aanbieder en daar getoond aan uw contacten.

 

Wanneer u het er niet mee eens bent dat de gegevens die we via onze website over u verzamelen worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel van de betreffende Aanbieder, dient u voor uw bezoek aan onze website uit te loggen bij de betreffende Aanbieder. U kunt ook instellen dat plug-ins helemaal worden geblokkeerd, bijvoorbeeld middels de s cript-blocker “NoScript“ (http://noscript.net/).

 

Online aanwezigheid op Facebook

We zijn online aanwezig op het sociale netwerk Facebook om met geïnteresseerde gebruikers te communiceren en hen over Steketee te informeren.

Als bedrijf hebben we via Facebook de beschikking over zogenoemde “Facebook Insights”. Wanneer u onze site bezoekt, worden er cookies opgeslagen waarmee anonieme statistische gegevens worden verzameld. Het plaatsen van cookies wordt gedaan door Facebook en is een niet door onderhandeling voor wijziging vatbaar onderdeel van de relatie tussen ons en Facebook.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG in de meest effectieve wijze van communiceren met en informeren van geïnteresseerde gebruikers. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang in het optimaliseren van ons aanbod op basis van het gedrag van onze gebruikers.

Met betrekking tot de gegevensverwerking zijn, overeenkomstig artikel 26 AVG, zowel Facebook als wij verantwoordelijk. Facebook heeft hierbij de hoofdverantwoordelijkheid. Wij als beheerder van de site nemen geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van de gegevens en alle andere informatie overeenkomstig artikel 13 AVG.

 

Uw rechten als betrokkene kunnen zowel bij ons als bij Facebook worden uitgeoefend. Opgemerkt dient echter te worden dat voor de meest effectieve verwerking een dergelijk verzoek het beste bij Facebook kan worden ingediend. Reden daarvoor is dat Facebook directe toegang heeft tot de gegevens die worden verwerkt en direct maatregelen kan treffen en informatie hieromtrent kan verschaffen.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking bij Facebook, de regeling betreffende gezamenlijke verantwoordelijkheid en uw recht van bezwaar, verwijzen we u naar het privacybeleid van Facebook:

 

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

 

Online aanwezigheid op andere sociale media

We zijn online aanwezig op andere sociale netwerken en platformen, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en ze via die weg over ons aanbod te informeren. Betreffende het gebruik van dergelijke netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en gegevensverwerkingsrichtlijnen van de betreffende Aanbieder van toepassing. Met name met betrekking tot een gedetailleerde beschrijving van hoe de Aanbieder uw gegevens verwerkt en hoe u uw toestemming in kunt trekken (opt-out), verwijzen we u via onderstaande links naar de informatie van de Aanbieder. Met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, wijzen we u erop dat u dit tevens het beste rechtstreeks bij de betreffende Aanbieder kunt doen, aangezien de Aanbieder een rechtstreekse toegang tot uw gegevens heeft.

 

Indien er in het kader van onze privacyverklaring niets anders wordt aangegeven, verwerken wij gegevens van gebruikers voor zover zij met ons binnen de sociale netwerken en platformen communiceren, bijv. berichten op onze sociale media plaatsen of ons berichten sturen.

 

 • YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy

 • Instagram, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS

Meer informatie over gegevensbescherming:  http://instagram.com/about/legal/privacy/

 • Xing, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland

Meer informatie over gegevensbescherming: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Meer informatie over gegevensbescherming:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Integratie van diensten van derden

Op basis van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de optimalisatie en economische exploitatie van ons aanbod maken we gebruik van diensten van derden. In deze gevallen kan het zijn dat de derde partij inzicht heeft in de IP-adressen van gebruikers die de inhoud van de derde partij bekijken en/of dat dit noodzakelijk is om het aanbod van de derde partij te kunnen tonen. Daarnaast kunnen derden gebruikmaken van zogenoemde pixeltags om het bezoekersverkeer op de website te evalueren en te gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Bovendien kunnen deze derden informatie in cookies en op de apparaten van gebruikers opslaan. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem die worden gebruikt, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website, waarna deze informatie kan worden gekoppeld aan informatie uit andere bronnen.

Op onze website zijn YouTube-video’s geïntegreerd. Daarnaast maken we gebruik van de dienst Issuu voor publicaties.

 

 • YouTube

YouTube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“YouTube”). Meer informatie over YouTube vindt u hier: https://www.youtube.com/yt/about/de/

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 • Issuu

Issuu wordt geëxploiteerd door Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301 Verenigde Staten. Meer informatie over Issuu vindt u hier:

https://issuu.com/

Naast de genoemde verzameling van gegevens, maakt Issuu ook gebruik van Google Analytics. Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed, omdat het tracken van de gegevens via Issuu verloopt. U kunt het tracken van de gegevens via de instellingen in uw browser uitschakelen. Verder kunt u het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en het verwerken ervan door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de betreffende browserplug-in te downloaden en te installeren.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gegevensgebruik door de Aanbieder, evenals uw gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van uw privacy, verwijzen we u naar het privacybeleid van de Aanbieder:

https://issuu.com/legal/privacy

 

Wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking

Net als iedereen in het bedrijfsleven, hebben ook wij ons te houden aan een veelvoud aan wettelijke verplichtingen. Dit betreft voornamelijk vereisten op het gebied van handel (bijv. handels- en belastingwetgeving), maar ook verplichtingen omtrent toezicht en andere administratieve vereisten. In dit kader kunnen de verwerkingsdoeleinden bijvoorbeeld de vervulling van belastingtechnische en rapportageverplichtingen zijn, het archiveren van gegevens voor gegevensbeschermings- en gegevensbeveiligingsdoeleinden en audits door de belasting- en andere autoriteiten. Daarnaast kan het, voor administratieve of juridische doeleinden, in sommige gevallen vereist zijn dat gegevens worden verzameld als bewijsmateriaal of in het kader van een strafrechtelijke of civielrechtelijke zaak.

 

Gegevensbeveiliging

Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen en om een gerechtigd gebruik van de gegevens te waarborgen, hebben we overeenkomstig artikel 32 AVG technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die we online ontvangen te verzamelen, beveiligen en beschermen. We beveiligen onze website en andere systemen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

Vragen en opmerkingen

Betreffende het gebruik van onze website is altijd de privacyverklaring die op het moment van uw bezoek online op te vragen is van toepassing. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of bij te werken in het kader van de ontwikkeling van de site of wanneer sprake is van wijzigingen in wettelijke of regelgevende vereisten.

We adviseren onze gebruikers dan ook de inhoud van de privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

Indien u nog vragen hebt over hoe wij met uw privacy omgaan in het kader van onze website, kunt u contact met ons opnemen via de bovengenoemde gegevens. We zullen uw vragen dan beantwoorden en eventuele zorgpunten wegnemen.

 

 

Versie: augustus 2019

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!